Monday, 15 September 2014

12 Σεπτεμβρίου 2014: Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνεργασία Νότου-Νότου


Η συνεργασία Νότου-Νότου, ως ένα σημαντικό στοιχείο της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη, προσφέρει βιώσιμες ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο στην ατομική και συλλογική προσπάθειά τους για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μία βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν την κύρια ευθύνη για την προώθηση και την εφαρμογή της συνεργασίας Νότου-Νότου, όχι ως υποκατάστατο, αλλά μάλλον ως συμπλήρωμα στη συνεργασία Βορρά-Νότου. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών να διευρύνουν την συνεργασία Νότου-Νότου. 

Για να σηματοδοτήσει τη σημασία της συνεργασίας Νότου-Νότου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να γιορτάσει αυτή τη Παγκόσμια Ημέρα στις 12 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τιμώντας την υιοθέτηση το 1978 στο Μπουένος Άιρες του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση και εφαρμογή της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών.  

Η Συνέλευση καλεί επίσης όλες τις σχετικές οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και τους πολυμερείς οργανισμούς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της χρήσης της συνεργασίας Νότου-Νότου στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των τακτικών προγραμμάτων τους και να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης της κατανομής των ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες συνεργασίας Νότου-Νότου.


Ιστορικό 

Η Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2001, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Νότου-Νότου στην ενίσχυση των ικανοτήτων και τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του περιβάλλοντος, της επιστήμης και τεχνολογίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της συνεργασίας των μεταφορών.  

Η Διεθνής Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Monterrey, στο Μεξικό τον Μάρτιο του 2002, ενθάρρυνε ειδικά τη συνεργασία Νότου-Νότου, μεταξύ άλλων και μέσω της τριγωνικής συνεργασίας, για να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με επιτυχείς στρατηγικές, πρακτικές και την εμπειρία και την αντιγραφή των έργων. Επιπλέον, κάλεσε την ενίσχυση της συνεργασίας Νότου-Νότου στην παροχή βοήθειας. 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική, τον Αύγουστο του 2002, ενέκρινε στην διακήρυξη της και ένα σχέδιο εφαρμογής που καθορίζονται ρητά η συνεργασία Νότου-Νότου και οι ισχυρές περιφερειακές υπο-δράσεις της συνεργασίας αυτής. 

Με στόχο την κινητοποίηση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης και υποστήριξης, η συνεργασία Νότου-Νότου για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο ψήφισμά του 58/220 της 23ης Δεκεμβρίου 2003, ανακήρυξε την 19η Δεκεμβρίου ως την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία Νότου-Νότου. 

Η πρώτη τέτοια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2004, με σκοπό να υπηρετήσει ως μια ζωντανή πλατφόρμα για την διεθνή κοινότητα για να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα, τις επιτυχίες στην ανάπτυξη και στη συμμμετοχή για να εξερευνηθούν νέες οδοί για συνεργασία. Επιπλέον για να σφυρηλατήσει καινοτόμες συνεργασίες χωρίς αποκλεισμούς και να δρομολογήσει συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας για την επίτευξη των διεθνώς αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, στο πλαίσιο των τριγωνικών συμφωνιών, Νότου-Νότου, Ανατολής-Ανατολής, Ανατολής-Νότου, δημόσιου και ιδιωτικού και Βορρά-Νότου-Νότου. 


Τον Δεκέμβριο του 2011, η Γενική Συνέλευση, σχετικά με τη σύσταση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, αποφάσισε ότι, αρχής γενομένης από το 2012, η τήρηση της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνεργασία Νότου-Νότου θα πρέπει να αλλάξει από 19 Δεκεμβρίου σε 12 Σεπτεμβρίου, για να σηματοδοτήσει την ημέρα του 1978, όταν η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τεχνική συνεργασία μεταξύ των Αναπτυσσόμενων Χωρών υιοθέτησε στο Μπουένος Άιρες το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση και εφαρμογή της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών.  


Ο κόσμος έχει υποστεί μια σημαντική οικονομική και πολιτική μεταμόρφωση κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι αλλαγές, κυρίως στο Νότο, ήταν πιο γρήγορες από ό, τι σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας παρόμοιας διάρκειας στην ιστορία του κόσμου. Οι σχέσεις εντός του Νότου και μεταξύ της Νότιας και της Βόρειας Κορέας θα είχαν ληφθεί σε εντελώς νέες διαστάσεις. Βασικά τρέχοντα θέματα, όπως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και η ασφάλεια των τροφίμων, η παγκόσμια φτώχεια, η σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης και της ισότητας και η μετανάστευση είναι σήμερα περισσότερο παγκόσμια εκ φύσεως από το Βορρά-Νότο. 

Πολλές χώρες του Νότου έχουν αναπτύξει σημαντικές οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες. Έχουν αρχίσει να μεταφέρουν κάποιους από αυτούς τους πόρους, με ευνοϊκούς και μη ευνοϊκούς όρους, σε άλλες χώρες του Νότου, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των παγκόσμιων προβλημάτων, κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης ευρύτερα, δημιουργώντας νέες αγορές και συμβάλοντας στην οικοδόμηση μιας ευρύτερης πρακτικής, θεμέλιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, με βάση μια μακρά ιστορία της βοήθειας και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, πολλές χώρες του Νότου έχουν γίνει σημαντικοί εταίροι για την ανάπτυξη της συνεργασίας. Μια νέα διάσταση για την ανάπτυξη της συνεργασίας αυτής έχει σαφώς προστεθεί, ιδίως για την Αφρική και τις χώρες του Νότου, που παραμένουν σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ιδιαίτερα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι μεσόγειες αναπτυσσόμενες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη. 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως ο τεράστιος αριθμός των διαθέσιμων λύσεων του αναπτυξιακού Νότου και να συμβάλει στην αντιμετώπιση παλαιών και αναδυόμενων προκλήσεων στο Νότο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων, στην έκθεσή του προς την 62η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, μεταξύ άλλων, κάλεσε τη διεθνή αναπτυξιακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, να βοηθήσει στο να ενισχυθεί η επίδραση της συνεργασίας Νότου-Νότου.


No comments:

Post a Comment