Wednesday, 23 July 2014

Εκπαίδευση στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: προς ένα νέο μοντέλο προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνει ένα σαφές πλεονέκτημα προς την επιχειρηματική κοινότητα και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και φέρνει εκ των προτέρων την ανάγκη για επείγουσες και εκτεταμένες αλλαγές που θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης. Αυτή είναι μια ευθέως ανάλογη σχέση μεταξύ των επενδύσεων σε Έρευνα και Τεχνολογία και των υποκείμενων στοιχειών της παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση στην καινοτομία. Η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί στοιχείο ύψιστης σημασίας και πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων καθίσταται επιτακτική. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Η έγχυση του επιχειρηματικού πνεύματος μέσα σε ένα καινοτόμο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο που να δημιουργεί μια εις βάθος κατανόηση και την αίσθηση της καινοτομίας, την αίσθηση ότι θα είναι σε θέση να φθάσουν το τοπικό επίπεδο και να μην παραμείνουν ένα θεωρητικό πλαίσιο ή απλή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, οι νέοι παίκτες, από τους κατασκευαστές υψηλής τεχνολογίας στην Πληροφορική και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, προσπαθούν να βρουν και να καλύψουν τα κενά στην παροχή εκπαίδευσης. Υπάρχει σίγουρα χώρος για συνεργασία, αλλά οι αξιολογήσεις στόχων και δεικτών είναι σημαντική, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων για την πρόσβαση και την ποιότητα της μάθησης.

Ζητώντας μια πιο καινοτόμα, επιχειρηματική και δημιουργική εκπαίδευση και κατάρτιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το οποίο καλύπτει ένα σημαντικό αριθμό παραμέτρων και η οποία περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Θεωρώντας μια καλύτερη Ευρώπη, μία Ευρώπη της ισότητας, με ταλαντούχους, αφοσιωμένους στο μέλλον ηγέτες θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα από τους ηγέτες και τους πολιτικούς του σήμερα και του αύριο. Η εκπαίδευση παραμένει το άλφα και το ωμέγα της ανθρώπινης ανάπτυξης και δημιουργεί τις γνωστικές και μαθησιακές ικανότητες για πολιτιστική εκτίμηση, κατανόηση και προθυμία να προσαρμοστούν στην αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μία επιτακτική προτεραιότητα για την Ευρώπη, μια Ευρώπη ενωμένη στην πολυμορφία, να είναι σε θέση να καθορίσει εκ των προτέρων ένα νέο παγκόσμιο προφίλ.

Η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνία των πολιτών και να συσταθεί μέσα σε ένα πολιτικό όραμα για το πού πηγαίνει η Ευρώπη. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, τόσο στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης προοπτικής, με κατανόηση του συνολικού οράματος της εκπαίδευσης σε σχέση με τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση και την παραδειγματική στροφή και δέσμευση για την αλλαγή της κοινωνίας.

Η σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μόνο για τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να γίνει πανάκεια. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε και να οραματιστούμε την αλλαγή μέσω άλλων μορφών μη επιχειρήσεων της κοινωνικής καινοτομίας. Είναι θέμα των οριζόντιων και κάθετων πολιτικών λήψης αποφάσεων που οδηγεί αφενός σε έναν ευρύτερο ορισμό του τι είναι η καινοτομία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και αφετέρου ποιες ειδικές ανάγκες, πολιτισμικές νόρμες και αλλαγές θα φέρει.

Η επιχειρηματικότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, αλλά ως μια δυναμική νοοτροπία που είναι διαποτισμένη τόσο για τους νεοαφιχθέντες όσο και ήδη καταξιωμένων επαγγελματιών. Δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε ως μόνο μια εναλλακτική λύση για την καθιερωμένη παραδοσιακή απασχόληση, αλλά ως ένας άλλος τρόπος σκέψης. Είναι θέμα παιδείας, έμπνευσης, κατάρτισης, διαίσθησης και ενθάρρυνσης τόσο σε επίπεδο έναρξης, αλλά και σε επίπεδο απασχόλησης με σημαντική διαχειριστική επίπτωση, δηλαδή ενδοεταιρική.

Ψάχνουμε για μια νέα μεταβατική αγορά εργασίας όπου οι δεξιότητες, η διαχείριση ταλέντων και η αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση θα ενισχύσουν τη θέση της επιχειρηματικότητας σε μια παγκόσμια προοπτική. Η εκπαίδευση είναι βέβαιο ότι θα συνδέεται με την πραγματικότητα, είναι βέβαιο ότι θα είναι σε θέση να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα οδηγήσουν στην προσαρμογή του νου, όπως στον επιχειρηματικό κόσμο. Μια αλλαγή στην εκπαιδευτική προσέγγιση καθίσταται επιτακτική. Αυτό είναι μέρος του εννοιολογικού προτύπου που διαπνέεται από μια νέα μορφή σκέψης. Πρόκειται για ένα νέο κόσμο όπου η επάρκεια για την υψηλή ιδέα και υψηλή η αφή είναι ιδιατέρως περιζήτα στοιχεία.

Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η δημιουργικότητα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι στοιχεία υψίστης σημασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η συνειδητοποίηση της πραγματικής ανάγκης για αλλαγή και την εφαρμογή της αλλαγής μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια εφαρμογή η οποία θα αυξήσει την αξία της καινοτομίας. Η πολιτική βούληση, η χρηματοδοτική στήριξη, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η διαφάνεια και η δέσμευση θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των αλλαγών.

No comments:

Post a Comment